Avís Legal

L'USUARI que accedeix i fa servir aquesta pàgina web coneix i accepta les condicions generals aquí redactades, i les modificacions que es produeixin, havent d'accedir periòdicament a aquestes per al seu coneixement.

La pàgina web inclou textos, gràfics, imatges, vídeos, sons, dibuixos, fotografies i software inclosos en la mateixa, ja siguin susceptibles o no de propietat intel·lectual.

PRIMERA.- Titular de la web

ASSOCIACIÓ CLUB CATALÀ CORREDORS D'ASSEGURANCES (en endavant, el CCC) amb CIF: G60967312, amb domicili social a Aragó, 208 6º 5ª Barcelona.  Codi Postal 08011 - BARCELONA (CATALUNYA), inscrita al Registro de societats de la Generalitat de Catalunya amb el número 17.178 de la secció 1a del Registre de Barcelona, i poguent contactar amb el CCC per telèfon +34 933023006 o e-mail: info@cccorredors.com

SEGONA.- Objecte de la web

El CCC posa a disposició del públic (des d'ara USUARI), que accedeixi al domini, www.cccorredors.com (d'ara endavant WEB), informació i dades (en endavant CONTINGUTS), mitjançant una web de caràcter informatiu. Els CONTINGUTS de la web són proporcionats i creats per EL CCC.

TERCERA.- Accés a la web

L'accés i ús de la WEB pels usuaris és gratuït, sense prèvia autorització, subscripció o registre.

L'accés i ús de l'USUARI a aquesta WEB no implica cap obligació sobre la qualitat i velocitat del accés per part del CCC, que podrà modificar les condicions d'accés o suspendre l'accés a la WEB, o part de la web, sense previ avís, no responsabilitzant el CCC, de les conseqüències, danys i perjudicis ocasionats per la modificació de l'accés i la suspensió de la WEB.

El maquinari i programari necessaris per accedir al web seran per compte dels USUARIS. El CCC no serà responsable del funcionament ni de les conseqüències d'aquests, ni dels drets d'ús o llicències requerides per la utilització.

Tampoc serà responsable EL CCC de cap anomalia, mal funcionament, deteriorament, esborrat de dades o software que es produeixi en els equips o sistemes dels USUARIS, com a conseqüència directa o indirecta de l'accés o intent d'accés a la WEB.

El servei prestat per EL CCC mitjançant la seva WEB és per temps indefinit, sense perjudici de poder suspendre o cancel·lar aquesta sense previ avís.

CUARTA.- Continguts de la web

L'idioma utilitzat per EL CCC a la WEB serà el Català, Castellà i Anglès, sense perjudici de la utilització d'altres llengües, nacionals o autonòmiques. El CCC no es responsabilitza de la no comprensió o enteniment de l'idioma de la WEB per l'usuari, ni de les seves conseqüències.

Els continguts del web tenen com a finalitat informar i donar a conèixer les activitats i productes creats per EL CCC i tenen un caràcter general i orientatiu, no essent vinculants per al CCC.

El CCC podrà modificar els continguts sense previ avís, així com suprimir i canviar aquests dins de la WEB, com la forma en què s'accedeix a aquests, sense cap justificació i lliurement, no responsabilitzant-se de les conseqüències que els mateixos puguin ocasionar als usuaris.

Són propietat del CCC, tots els drets de propietat industrial i intel·lectual de la WEB, així com dels continguts que alberga. Qualsevol ús de la WEB o els seus continguts haurà de tenir un caràcter exclusivament particular. Està reservat exclusivament al CCC, qualsevol altre ús que suposi la còpia, reproducció, distribució, transformació, comunicació pública o qualsevol altra acció similar, de tot o part dels continguts de la pàgina web, així com d'aquesta mateixa, de manera que cap USUARI podrà dur a terme aquestes accions sense l'autorització prèvia i per escrit del CCC.

Es prohibeix l'ús dels continguts del web per promocionar, contractar o divulgar publicitat o informació pròpia o de terceres persones sense l'autorització del CCC, ni remetre publicitat o informació valent-se per a això dels serveis o informació que es posen a disposició dels usuaris, independentment de si la utilització és gratuïta o no.

Els enllaços o hiperenllaços que incorporin tercers a les seves pàgines web, dirigits a aquest web, seran per a l'obertura de la pàgina web completa, no podent manifestar, directament o indirectament, indicacions falses, inexactes o confuses, ni incórrer en accions deslleials o il·lícites en contra del CCC.

El CCC no es fa responsable de la fiabilitat i rapidesa dels hiperenllaços que s'incorporin a la WEB per a l'obertura d'altres. El CCC no garanteix la utilitat d'aquests enllaços, ni es responsabilitza dels continguts o serveis als quals pugui accedir l'USUARI per mitjà d'aquests enllaços, ni del bon funcionament d'aquestes webs.

CINQUENA.- Usuaris del web

Els usuaris que accedeixin a la WEB del CCC ho faran conforme a la Llei, i s'obliguen en tot moment a no accedir al web i als continguts de forma contrària a l'establerta i/o amb fins il·lícits, lesius de drets i llibertats tercers, o que puguin malmetre, deteriorar, saturar o alentir el web, en perjudici del CCC o de tercers usuaris.

Els usuaris no faran ús dels continguts del web de forma contrària a la Llei, (especialment la Llei de Propietat Intel·lectual i Industrial) usos i costums i ordre públic, ni copiaran, distribuiran, difondran, transformaran, modificaran o manipularan aquests.

El CCC no disposa en la seva WEB de productes o serveis a disposició dels usuaris on aquests hagin d'introduir qualsevol tipus de continguts o informació, com poden ser grups de notícies, xat, fòrums o altres de caràcter similar. No obstant això, L'CCC si disposa a la seva web de servei d'informació a disposició dels usuaris amb la finalitat que aquests puguin posar-se en contacte amb EL CCC, pel que aquests es comprometen a utilitzar l'esmentat servei de correu electrònic conforme a la Llei , la moral, els bons costums i l'ordre públic.

L'accés als continguts del web per part de l'USUARI serà sota la seva total responsabilitat no podent repercutir al CCC qualsevol conseqüència derivada directa o indirectament de l'accés al web, ja sigui d'àmbit físic, lògic, moral o personal.

El CCC podrà responsabilitzar als usuaris que fent un mal ús de la WEB, causessin danys o perjudicis a terceres persones, així com dels possibles virus o programes informàtics, que poguessin introduir, generar, allotjar a la web, i deteriorin o puguin deteriorar tant els continguts com el bon funcionament d'aquesta, així com els equips, sistemes i programes dels usuaris de la web.

L'CCC podrà dirigir contra els usuaris sobre totes les reclamacions, indemnitzacions, multes o sancions administratives que recaiguin sobre EL CCC i siguin responsabilitat directa o indirecta d'algun USUARI dels continguts o serveis de la WEB.

Tots els usuaris que coneguin alguna actuació que estigui deteriorant o pugui deteriorar el bon funcionament de la WEB del CCC, modificar o alterar els continguts d'aquesta, ho hauran de comunicar immediatament al CCC.