POLÍTICA DE PRIVACITAT DE L’APLICACIÓ CCC Brokers

Li informem que ASSOCIACIÓ CLUB CATALÀ CORREDORS D’ASSEGURANCES (des d’ara, “CCC”) ha arribat a un acord amb MPM SOFTWARE, S.L. (NIF B59335026) per a que els corredors associats al CCC puguin oferir als seus clients l’aplicació CCC Brokers (SegApp)

1. Responsable del Tractament
Cada corredor d’assegurances associat al CCC (en endavant, El Corredor) té la condició de Responsable del Tractament de les dades dels seus respectius clients. En el següent enllaç pot trobar la relació de corredors i els mitjans de contacte habilitats: www.cccorredors.com/corredors. El CCC i MPM SOFTWARE SL tenen la condició d’Encarregats del Tractament.

2. Finalitat
2.1. Mediació d’assegurances: L’activitat d’assessorament, proposta i realització de treball previ a la celebració d’un contracte d’assegurança, d’assistència en la celebració d’aquests contractes i en la gestió i execució d’aquests contractes, inclosa l’assistència i assessorament en cas de sinistre. Vostè autoritza a traslladar en el seu nom les comunicacions que faci arribar al seu Corredor, incloses les de subscripció, modificació i rescissió de contractes d’assegurança.
2.2. Prevenció del blanqueig de capitals: En el cas dels productes de vida o inversió, el Corredor tracta les dades amb l’objecte de complir amb les seves obligacions legals en prevenció del blanqueig de capitals.
2.3. Comunicacions comercials: L’enviament per mitjans electrònics i tradicionals d’informació comercial sobre productes d’assegurança oferts pel Corredor que siguin del seu interès, especialment quan hagi estat cancel·lat el contracte d’assegurança i sigui necessària la cobertura de el risc.
2.4. Anàlisi de perfil: l’anàlisi del seu perfil de client per a poder avaluar les seves necessitats de cobertura dels seus riscos.

Conservació
3.1. Mediació d’assegurances: Les dades relatives a l’activitat de mediació d’assegurances es conservaran durant la vigència de les seves pòlisses i, un cop cancel·lades, durant sis anys, de conformitat amb el que estableix l’art. 30.1 del Codi de Comerç.
3.2. Prevenció del blanqueig de capitals: Les dades relatives a la prevenció del blanqueig de capitals es conservaran durant deu anys, de conformitat amb l’art. 25 de la Llei 10/2010, de 28 d’abril.
3.3. Comunicacions comercials: Les dades tractades amb finalitats comercials es conservaran durant la vigència de les seves pòlisses, així com un cop cancel·lades mentre no manifesti la seva oposició.
3.4. Anàlisi de perfil: Les dades tractades amb finalitats comercials es conservaran durant la vigència de les seves pòlisses, així com un cop cancel·lades mentre no manifesti la seva oposició.

4. Legitimació del tractament
4.1. Mediació d’assegurances: La base de legitimació del tractament de l’activitat de mediació d’assegurances, és l’execució del contracte. Les dades sol·licitades durant la vigència del contracte són els imprescindibles per poder executar-lo. Per aquest motiu, en cas de no facilitar les dades que siguin necessàries, pot comportar la cancel·lació de el servei. Al facilitar les dades d’un tercer, vostè garanteix el tractament legítim de les dades.
4.2. Prevenció del blanqueig de capitals: La base que legitima el tractament és el compliment de les obligacions legals del Corredor.
4.3. Comunicacions comercials: La base que legitima el tractament és un interès legítim del Corredor en la promoció dels seus productes i serveis en el sector de l’assegurança.
4.4. Anàlisi de perfil: La base que legitima el tractament és un interès legítim del Corredor en atendre les necessitats de cobertura dels seus riscos.

5. Destinataris
5.1. Mediació d’assegurances: Les dades es comunicaran necessàriament a les entitats asseguradores. També d’altres corredors d’assegurances, quan sigui necessari per a l’assegurament del risc.
Quan per l’ús de tecnologia o per la subscripció de contractes d’assegurança d’entitats de fora de l’Espai Econòmic Europeu es produeixi una transferència internacional de dades, aquesta estarà emparada pel RGPD o per l’Acord EU-US Privacy Shield.
5.2. Prevenció del blanqueig de capitals: A les autoritats amb competència en la matèria.
5.3. Comunicacions comercials: No es comunicaran a tercers llevat que el Corredor obtingui el seu consentiment.
5.4. Anàlisi del perfil: No es comunicaran a tercers llevat que el Corredor obtingui el seu consentiment.

6. Procedència
Quan vostè es doni d’alta a l’aplicació les dades que s’hi inclouran procedeixen del seu Corredor i són de les següents categories: econòmiques, financeres i d’assegurances; de contacte i identificatives.

7.Drets
Té dret a retirar el consentiment per tractar les seves dades en qualsevol moment sense que això afecti la validesa del tractament previ realitzat. També pot exercir els drets d’accés, rectificació, supressió i portabilitat de les seves dades i les de limitació o oposició al tractament. Per a això haurà de dirigir un escrit a l’adreça postal o al correu electrònic del seu Corredor, en ambdós casos adjuntant una còpia del seu DNI. En el seu següent enllaç pot trobar les dades de contacte del seu Corredor: www.cccorredors.com/corredors i considera que el tractament de dades personals no s’ajusta a la normativa vigent, també té dret a presentar una reclamació davant l’Autoritat de Control: Agència Espanyola de Protecció de Dades, c/ Jorge Juan, 6 CP 28001 Madrid,www.aepd.es.